Kebşirlenen turbanyň aşa kebşirlenen tikiş beýikliginiň zyýany

Highokary hilli zolagyň üznüksiz togalanmagynyň çalt ösmegi we kebşirleýiş we gözleg tehnologiýasynyň ösmegi bilen kebşirlemegiň hili ýokarlanýar we kebşirlenen turbalaryň görnüşleri barha köpelýär, olar yzygiderli polat turbalary çalyşýar. meýdanlary.Kebşirlenen turbanyň önümçilik prosesinde kebşäni berkitmek has möhüm jikme-jiklikdir.Kebşirlenen turbanyň aşa kebşirlenmegi, aşakdaky ýaly köp howpy bar:

Kebşir aýagynda stres poslama çatryklary emele getirmek aňsat.Düwürtik bogunlarynyň stres konsentrasiýasy esasan kebşiriň güýçlendirilmegi bilen ýüze çykýar.Düwürtik bogunlaryny kebşirlemek üçin kebşiň aýagynyň üstündäki stres birneme uludyr.Stresiň konsentrasiýa faktory kebşäni berkitmek h, kebşirleme aýagynyň içine burçy θ we burç radiusy r, kebşirleýiş berkitmesiniň h, θ burçuň ýokarlanmagy we r bahasynyň peselmegine baglydyr. stresiň konsentrasiýa faktory.

Kebşiriň artykmaç beýikligi näçe ýokary bolsa, stres konsentrasiýasy şonça-da çynlakaý we kebşirlenen bogunyň güýji azalýar.Kebşirleýişden soň artykmaç beýiklik tekizlener.Artykmaç beýiklik esasy materialdan pes bolmasa, stresiň konsentrasiýasy peselip, kebşirlenen bogunyň güýji käwagt gowulaşyp biler.

Daşarky kebşäniň goşmaça beýikligi uludyr, bu gidrawliki ulalandan soň turbanyň şekiline täsir edýär.Uzynlygyna suwasty ýaýly kebşirlenen turba suw basyşy bilen giňeldilende, polat turba daşky galyp bilen şol bir içki boşluk we polat turbanyň giňelmegi bilen örtülýär.Şonuň üçin kebşäni berkitmek gaty uly bolsa, kebşäniň giňelmegi wagtynda gyrkym stresleri gaty uly bolar we kebşäniň iki gapdalynda “ownuk göni gyralar” peýda bolar.Tejribäniň görkezişi ýaly, daşky kebşiň berkidilmegi takmynan 2 mm töweregi dolandyrylanda, suw diametri giňeldilende “kiçijik göni gyrada” hadysa bolmaz we turbanyň görnüşi täsir etmez.Sebäbi daşky kebşiň berkidilmegi az bolýar we kebşirlenen bogunlaryň gyrkym stresleri hem az bolýar, gyrkym stresiniň elastik deformasiýa çäginde bolýança, düşürilenden soň pru springina döreýär we turba öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär ştat.Içki kebşirleýiş tikişi uly galyndy beýiklige eýe bolar, bu bolsa geçiriji serişdäniň energiýa ýitgisini ýokarlandyrar.Geçirmek üçin suw astyndaky kebşirlenen turbanyň iç ýüzi poslama garşy bejerilmedik bolsa we içki kebşirleýiş tikişiniň galyndy beýikligi ýokary bolsa, geçiriji gurşawyň sürtülme garşylygy hem uludyr, bu bolsa energiýa sarp edilişini ýokarlandyrar. geçiriji turba.

Daşarky kebşirleýiş tikişiniň goşmaça beýikligi poslama garşy amatly däl.Epoksi aýna mata iş wagtynda poslama garşy ulanylsa, daşky kebşirleýiş tikişiniň goşmaça beýikligi kebşäniň aýagynyň berk basylmagyny kynlaşdyrar.Шул poslama.Spiral suw astyndaky kebşirleýiş wagtynda “balyk şekilli” daşarky kebşirleýiş tikişleri köplenç ýüze çykýar, bu bolsa poslama garşy hilini kepillendirýär.Şonuň üçin ony gowy sazlaň Kebşirleýiş kellesiniň giňişlik ýagdaýy we kebşirleýiş aýratynlyklary daşky kebşirleýiş tikişiniň “balyk arka görnüşini” azaltmak ýa-da ýok etmek üçin örän möhümdir.


Iş wagty: Iýul-06-2021