Köplenç kemçilikler we kebşirlenen turbanyň öňüni almak

Frequokary ýygylykly kebşirlenen turbalaryň (astm a53 derejeli b erw turbasy) hakyky önümçiliginde öndürilen kemçilikler käwagt bir sebäbe görä däl-de, adatça köp faktorlaryň utgaşmagynyň netijesidir.Kebşirleýiş kemçilikleri kebşirleýiş meýdanynyň daşyndaky beýleki sebäplerden hem bolup biler, şonuň üçin kemçilikler üçin köp faktorlar hemmetaraplaýyn göz öňünde tutulmalydyr, mesele diňe sebäplerini üns bilen seljermek arkaly çözülip bilner.

news

Goşulmalar

Goşma kemçilikleriniň emele geliş mehanizmi, metal oksidiniň eredilen metal bilen ekstrudirlenmän, kebşirleýiş ýüzüne sandwiç bolmagydyr.

Bu metal oksidleri, adatça, V burçda eredilen metalyň üstünde emele gelýär.Zolagyň gyrasy ýakynlaşýan tizlik eremegiň tizliginden pes bolsa we eremegiň tizligi eredilen metalyň çykaryş tizliginden has ýokary bolsa, V şekilli açylyşyň ýokarsy eredilen metal emele getirer we metal oksidleriniň goşulmagy doly bolup bilmez. adaty ekstruziýadan soň boşadylýar.Arassa metal ergininiň üstü bu metal oksidleri bilen örtülendir we şeýlelik bilen ýasamak we kebşirlemek işinde kemçilikler emele gelýär.

Bu kemçilik, tekizlenenden soň kebşäniň ýarylmagyna sebäp bolar we kebşäniň döwülmeginde goşulmalar görüner.Bu kemçilik dürli görnüşlerde, käte ýeke, käte zynjyrda bar.

Goşmakdaky kemçilikleriň öňüni alyş çäreleri:

1. V şekilli burç 4 ~ 6 aralygynda berk gözegçilikde saklanýar
2. Durnukly açyk burç uzynlygyny üpjün etmek üçin birligi sazlamak
3. Zolagyň himiki düzümindäki Mn / Si gatnaşygy 8: 1-den uly
4. Kebşirleýiş meýdanynyň okislenmesini azaldyň

Öňki ýaý

Bu kemçilik, aslynda arkadan döreýän ýeterlik birleşme däl.Adatça, zolagyň gyrasyndaky burr ýa-da oksid şkalasy we pos, V burçuň ýokarsynda köpri emele getirýär, bu gysga zynjyryň toguň bökmegine we arkadan öňki hadysany döretmegine sebäp bolýar we gysga utgaşma. tok häzirki ugry üýtgedýär we azalýar V burçdaky ýylylyk azalýar.

Kebşiriň döwülmeginden birbada gysyş, açyk we tekiz tekizligiň döwülmegi sebäpli ýüze çykýan kemçilikleri görmek bolýar, käwagt zolak gyrasy ýa-da oksid şkalasy, pos we ş.m. ýok, ýöne gaty kiçi V burçy ýa-da aşa ýokary naprýa .eniýe hem öňünden sebäp bolar. ark hadysasy, Bu zolagyň gyrasyndaky ýokary naprýa .eniýeniň çykmagy bilen ýüze çykýar.

Arkadan öňki kemçilikler üçin öňüni alyş çäreleri:

1. V şekilli burç 4 ~ 6 aralygynda berk gözegçilikde saklanýar
2. Zolagyň gyrasy arassa, ýylmanak we gabyksyz
3. Sowadyjy suwy arassa saklaň, sowadyjy suwuň akymyna gözegçilik ediň we V burçdan gaça durmaga synanyşyň

Uctioneterlik birleşme

Bu kemçilik, iki zolagyň gyralarynyň gyzdyrylmagy, ýöne doly birleşdirilmezligi we gowy kebşirlenmezligi bilen baglanyşyklydyr.Usioneterlik birleşmäniň göni sebäbi kebşirleýiş wagtynda ýeterlik ýylylyk däl.Highokary ýygylykly güýç ýaly kebşirleýiş ýylylygynyň ýeterlik däldigine sebäp bolýan köp faktorlar bar.Çykyş, V burç we ýyladyş uzynlygy, magnit çyzygynyň ýagdaýy, iş şertleri we magnit çyzygynyň sowadylmagy, induksiýa rulonynyň ululygy, kebşirleýiş tizligi we ş.m. bu faktorlar biri-birine täsir edýär we bilelikdäki täsir ýaly kemçiliklere sebäp bolýar.

Usioneterlik birleşme kemçilikleriniň öňüni alyş çäreleri:

1. Kebşirleýiş giriş ýylylygynyň we kebşirleýiş tizliginiň gabat gelmegi, turbanyň çig malynyň aýratynlyklary
2. Magnit çyzygyň iş ýagdaýy
3. V burç we ýyladyş uzynlygy
4. Induksiýa rulonynyň aýratynlyklary

Enjamlaryň durnuklylygy we gowy ýagdaýy kemçiliklerden gaça durmak üçin esasy şertlerdir.Processazga almagy we prosesiň parametrlerini seljermek turbalaryň hilini ýokarlandyryp biler.


Iş wagty: Iýul-06-2021