Biz hakda

company (1)

Biz hakda

Tianjin Ruitong Steel Co.Hytaýyň turbageçiriji enjam bazasy bolan Daqiuzhuang şäherinde ýerleşýär. 2003-nji ýylda esaslandyryldy, meýdany 345 müň inedördül metr, 21 müň inedördül metr meýdany, hasaba alnan maýasy 50 million we umumy baýlygy 350 milliona çenli. RMB, häzirki wagtda 11 sany önümçilik liniýasyna eýe, ýokary fiziki we himiki laboratoriýa we öňdebaryjy kesgitleýji enjamlar bilen. Üç ýüz altmyşdan gowrak işgäri bolan 100,000 tonna çenli turbanyň ýyllyk öndürijilik ukyby 30 adam.

“Tianjin RuiTong Steel Co., Ltd.” ERW kebşirlenen turbany, galvanizli polat turbany, inedördül we gönüburçly turbany, spiral bilen kebşirlenen polat turbany we sowuk rulonlary öndürmekde ýöriteleşen uly kärhana.Häzirki wagtda önümimiz 28 welaýaty, häkimlikleri, awtonom sebitleri gurşap aldy we ABŞ, Russiýa, Kanada, merkezi Afrika, Gollandiýa, Peru, Italiýa, Awstraliýa we beýleki 43 ýurda we sebite eksport edildi.

meýdany 345 müň inedördül metr
meýdany 21 müň inedördül metr
hasaba alnan maýasy 50 million
üç ýüz altmyşdan gowrak işgär
tehniki inerener 30 adam

Müşderileriň ynamyndan we jemgyýetçilik tarapyndan ykrar edilmeginden berk standartlar, önümleriň we hyzmatlaryň ajaýyp hili.2004-nji ýyldan başlap kompaniýamyz ISO9001: 2008 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy, GB / T28001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy kepilnamasy, ýörite enjam öndürmek ygtyýarnamasy (basyş turbageçirijisi) geçdi, bu kompaniýa "milli müşderini kanagatlanarly önümiň hili we satuwdan soň" hyzmaty kanagatlandyrmak görkeziş bölümi "," milli hil gözegçilik standart birligi "," milli AAA derejeli standartlaşdyryş gowy özüni alyp baryş kärhanasy "," Hytaý nebit we nebithimiýa enjamlaryny öndürýän kärhana ilkinji elli

“Tianjin RuiTong Steel Co., Ltd” kärhanasynyň ruhy “Gowy iman, pragmatiki, zähmet, öňe gitmek” bu hem her bir müşderi üçin ygrarlylyk .Bize çyn ýürekden elimizi goýuň, ertir ajaýyp dörediň.

3

Şahsylaşdyrma

Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä önümleriňizi özleşdiriň
Birnäçe ýyllyk önümçilik tejribesi, “Fortune 500” kompaniýalarynyň köpüsi siziň üçin iň amatly önümleri döretmek üçin hyzmatdaşlyk tejribesi
Müşderilere iň oňat hilli önümler we kanagatlanarly hyzmatlar bilen has gowy üpjün etmek üçin bazardaky ýokary hilli polat bahalaryny ýygnaň
Specialörite önümler üçin müşderiniň talaplary.
Biziň borjumyz: müşderilere ýokary öndürijilik gazanmak üçin müşderilere iň ýokary hilli polat önümleri we hyzmatlary bermek

Doly özleşdirmek

Senagatyň meşhur markalary, öňdebaryjy satuwlar, önümçilik tejribesi, ösen senagat enjamlary, ýokary tehniki işgärler, önümiň baý görnüşleri, ýeterlik pul serişdeleri.
Ajaýyp satuw toparymyz, dürli daşky gurşaw programmalaryna görä size iň oňat materiallary maslahat berip biler.24 sagatlyk hyzmatymyzyň üsti bilen, gaty gysga eltiş wagtyny we gowşuryş wagtyny berýäris.Gaýtadan işlemek we logistika wagtyny tygşytlamak üçin müşderilere wagtynda gaýtadan işlemek hyzmatlaryny edýäris.

2
3

Hünär paýlanyşy

24 sagatlyk hyzmatymyzyň üsti bilen, gaty gysga eltiş wagtyny we gowşuryş wagtyny berýäris.Wagt hyzmatynda işlemegimiz müşderiler üçin gaýtadan işlemegi we logistika wagtyny tygşytlaýar.Gymmatly müşderilerimiz bilen paýlaşmak üçin täze tehnologiýalar, mysallar, alsurnallar, önüm maglumatlary we beýleki çeşmeler ýaly köp sanly bilim bar.Kompaniýanyň hünär paýlaýyş topary bar, bukjadan kanagatlanýarsyňyz.Arkaýyn boluň.